Cyberbeing.biz ให้บริการจดชื่อโดเมน และให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้สำหรับทำเว็บเพจ โดย Cyberbeing.biz สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ แก่ลูกค้า หากเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าลูกค้าได้ใช้บริการต่างๆ ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการให้บริการ


การใช้ account ที่ได้รับจาก Cyberbeing.biz

 • ผู้ใช้บริการซึ่งเช่าพื้นที่สำหรับทำเว็บเพจกับCyberbeing.biz นั้น จะต้องไม่แจกจ่ายหรือ มอบ account ของตนเองให้แก่ผู้อื่น
 • ในส่วนของเนื้อหาในการจัดทำเว็บเพจของลูกค้านั้น จะต้องไม่เป็นเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่อไปนี้
  • เว็บเพจที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก รวมทั้งเว็บเพจ์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บเพจ์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
  • เว็บเพจที่เกี่ยวกับ hacker Warez Crack เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
  • เว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท
  • เว็บเพจที่เกี่ยวกับ Download mp3 ผิดกฏหมาย ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยง
  • เว็บเพจซึ่งผิดกฏหมาย ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประเทศ
  • เว็บเพจซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น
 • Cyberbeing.biz ไม่เกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ลูกค้าจัดทำขึ้น แต่ทั้งนี้หาก Cyberbeing.biz พิจารณาแล้วพบว่าเนื้อหาดังกล่าว ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการข้างต้น Cyberbeing.biz จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าทันที โดยถือว่าการพิจารณาและการตัดสินของ Cyberbeing.biz ถือเป็นข้อยุติ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ account ของท่าน spam mail ให้แก่ผู้อื่น

การใช้ทรัพยากรของระบบ

 • ทรัพยากรของระบบหมายถึง การใช้งาน cpu และ/หรือการใช้งานในส่วนอื่นๆ ของ server
 • เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ หากเราพบว่าได้มีลูกค้ารายใดรายหนึ่งใช้ทรัพยากรของระบบมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหาแก่ระบบ หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการทันที (เงื่อนไขนี้มิได้หมายรวมไปถึงปริมาณการใช้งาน Data transfer หรือการใช้เนื้อที่ในการทำเว็บเพจ เนื่องจากลูกค้าสามารถทำการ upgrade account ของตนเองได้อยู่แล้ว)

การชำระค่าบริการ

 • บริการต่างๆ ของ Cyberbeing.biz จะเป็นการให้บริการที่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับบริการให้เช่าพื้นที่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือน ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการให้บริการต่างๆ ส่วนบริการจดชื่อโดเมนนั้น ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปีตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในส่วนของการให้บริการจดชื่อโดเมน
 • วิธีการชำระบริการนั้น สำหรับค่าบริการเช่าพื้นที่ทำเว็บเพจ ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ส่วนการจดชื่อโดเมนลูกค้าสามารถจดชื่อโดเมนโดยใช้บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย

การระงับหรือยกเลิกการให้บริการ

 • Cyberbeing.biz สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อเวลาใดก็ได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าได้ทำผิดเงื่อนไขการให้บริการข้างต้น โดยการระงับหรือยกเลิกการให้บริการนั้นจะถูกกระทำโดยทันที และจะไม่มีคืนค่าใช้บริการให้แก่ลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการใช้บริการเมื่อเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ Cyberbeing.biz มีระยะเวลาให้ผู้ที่สนใจการให้บริการเว็บโฮสติ้งกับเราได้ทดลองใช้งาน ก่อนเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้บริการในช่วงระยะเวลานี้ แต่เมื่อพ้นระยะเวลานี้แล้วลูกค้าจะต้องแจ้งความจำนงว่าต้องการใช้งานเว็บโฮสติ้งต่อ และจะต้องชำระค่าบริการภายใน 3 วันไม่เช่นนั้นแล้ว account จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ

 • Cyberbeing.biz จะพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเราได้ทำการสำรองข้อมูลของท่านทุกๆ วัน แต่ทั้งนี้อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งเราได้จัดทำระบบสนับสนุนการใช้งาน โดยลูกค้าแต่ละคนสามารถแจ้งปัญหาที่พบได้ทันที และเราจะดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

คำออกตัว

 • Cyberbeing.biz จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม